Χωρίς εξετάσεις έως 125 cc   

Προσθήκη Κωδικού (121)

  Ελάχιστο όριο ηλικίας τα είκοσι επτά (27) έτη

 Κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη

✓  Μέγιστη ισχύς τα δεκαπέντε (15) έτη

Δικαιολογητικά

  Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

✓  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

 

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Πρακτικά μαθήματα : Πέντε (5) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά