Π.Ε.Ι. ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

✓   Επιμόρφωση χωρίς εξετάσεις ισχύει για τους κατόχους D που το απόκτησαν πριν τις 10/9/2008  

   Επιμόρφωση χωρίς εξετάσεις ισχύει για τους κατόχους C που το απόκτησαν πριν τις 10/9/2009

✓   Μέγιστη ισχύς τα πέντε (5) έτη

Δικαιολογητικά

  Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

Παρακολούθηση σεμιναρίων τριάντα πέντε (35) ωρών

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.