Κατηγορία ΒΕ

   Συνδυασμός οχημάτων κατηγορίας Β με ημιρυμουλκούμενο που υπερβαίνουν τα 4.250kg

    Μέγιστη ισχύς τα δεκαπέντε (15) έτη

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 138,15€ με κωδικό 0035

  Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2028

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Πρακτικά μαθήματα : Επτά (7) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά