Κατηγορία ΑΜ έως 50cc

    Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαέξι (16) έτη

    Μέγιστη ισχύς τα δεκαπέντε (15) έτη

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

 Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσι μία (21) ώρες Κ.Ο.Κ. και έντεκα (11) ώρες ΜΟΤΟ

Πρακτικά μαθήματα : Δεκατέσσερεις (14) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

  Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Έντεκα (11) ώρες 

Πρακτικά μαθήματα : Δώδεκα (12) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά