ΦΟΡΤΗΓΟ C & Π.Ε.Ι.

    Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαοκτώ (18) έτη.

    Μέγιστη ισχύς τα πέντε (5) έτη

    Φορτηγά μάζας άνω των 3500kg, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου μάζας έως 750 kgr.

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

  Α.Μ.Κ.Α

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

  Ηλεκτρονικό παράβολο 108,15€ με κωδικό 0064

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 Ηλεκτρονικό παράβολο 20€ με κωδικό 0026

 Ηλεκτρονικό παράβολο 20€ με κωδικό 0027

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Δεκαπέντε (15) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Δεκαπέντε (15) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαρανταπέντε (45′) λεπτά

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Έξι (6) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Έξι (6) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαρανταπέντε (45′) λεπτά