ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DE

  Ελάχιστο όριο ηλικίας τα είκοσι ένα (21) έτη.

   Μέγιστη ισχύς τα πέντε (5) έτη.

   Λεωφορεία κατηγορίας D σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg.

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδεις οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

  Ηλεκτρονικό παράβολο 108,15€ με κωδικό 0064

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Πρακτικά μαθήματα : Δέκα (10) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαρανταπέντε (45′) λεπτά