ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE

 Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαοκτώ (18) έτη.

✓  Μέγιστη ισχύς τα πέντε (5) έτη.

  Φορτηγά μάζας άνω των 3500kg κατηγορίας C,  σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg.

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδεις οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

  Ηλεκτρονικό παράβολο 108,15€ με κωδικό 0064

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Πρακτικά μαθήματα : Δέκα (10) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά