Αυτοκίνητο & Μηχανή

✓  Ελάχιστο όριο ηλικίας για αυτοκίνητο πατήστε εδώ

  Ελάχιστο όριο ηλικίας για μηχανή πατήστε εδώ

✓  Μέγιστη ισχύς τα δεκαπέντε (15) έτη

Δικαιολογητικά

  Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας οδήγησης

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

 Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

 Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσι μία (21) ώρες και έντεκα (11) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Είκοσι πέντε (25) ώρες και δώδεκα (12) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45΄) λεπτά