Άνω των 18 ετών χωρίς συνοδό

     Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαοκτώ (18) έτη

     Μέγιστη ισχύς τα δεκαπέντε (15) έτη

     Αυτοκίνητο έως εννέα (9) θέσεις μαζί με του οδηγού και φορτηγό έως 3.500kg. Επιτρέπεται να σύρει ρυμουλκούμενο μάζας έως 750kg.

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ και Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. σε περίπτωση που έχετε δύο ονόματα

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσι μία (21) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Είκοσι πέντε (25) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Πρακτικά μαθήματα :  Δεκαοκτώ (18) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά