Όπως σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία έτσι και στην εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και μαθητή παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Γνωρίζοντας λοιπόν τη νοηματική γλώσσα και ως κάτοχος επάρκειας αυτής, παραδίδω θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα οδήγησης σε κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας, και υπηρεσίες όπως ανανέωση διπλώματος, επέκταση διπλώματος, και άλλα.