Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

    Κατηγορία ΑΜ έως 50cc

    Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαέξι (16) έτη

    Μέγιστη ισχύς τα δεκσπέντε (15) έτη

Δικαιολογητικά

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ

  Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και παθολόγου

 Ηλεκτρονικό παράβολο 50€ με κωδικό 0021 (εδώ)

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038 (εδώ)

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσιμία (21) ώρες Κ.Ο.Κ. και έντεκα (11) ώρες ΜΟΤΟ

Πρακτικά μαθήματα : Δεκατέσσερεις (14) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαρανταπέντε (45′) λεπτά

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062 (εδώ)

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038 (εδώ)

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Έντεκα (11) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Δωδεκα (12) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαρανταπέντε (45′) λεπτά